การจัดการการเลี้ยงปลา

คำอธิบายชั้นเรียน

เตรียมบ่อ เลี้ยงปลา ตรวจสอบคุณภาพน้ำ โรค