สนุกทำ สนุกคิด โครงงานวิทยาศาสตร์

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนประกอบการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา