สนุกทำ สนุกคิด โครงงานวิทยาศาสตร์

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนประกอบการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา