Media in Tourism

เลอลักษณ์ บุญล้ำ

โรงเรียนเทคนิคพังงา จังหวัดพังงา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชานี้เกี่ยวข้องการการผลิตสื่อทางด้านการท่องเที่ยว