เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ง21101 ม.1

จิราพร บุญเหลือ

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ง21101 ม.1