การใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟต์ เวิร์ด สร้างงานต่างๆ

คำอธิบายชั้นเรียน

คำแนะนำ

1.ในการใช้บทเรียนผู้เรียนควรทำความ เข้าใจในไปทีละขั้นตอนโดยเริ่มจากการอ่านคำแนะนำนี้ แล้ว อ่านดูเอกสารและวีดีโอประกอบการเรียนรู้ และลงมือสร้างงานตามแบบฝึกหัดส่งกลับเพื่อตรวจประเมินผลการเรียน

2.ขั้นตอนต่อไปเพื่อเป็นการทดสอบความรู้ของตนเองควรคลิกที่ หัวข้อแบบทดสอบเพื่อทำแบบทดสอบหลังจากเรียนแล้ว

3.ในการเรียนรู้ด้วยตนเองผู้เรียนสามารถคลิกเลือกหัวข้อได้ ตามลำดับ หรือ แล้วแต่ความต้องการของผู้เรียน หากเรียนแล้วไม่เข้าใจผู้ เรียนสามารถคลิกเลือกเรียนซ้ำหัวข้อนั้นๆได้จนกว่าจะเข้าใจ