ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาที่ 3

วิชยาพร ทองเพชร

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

คำอธิบายชั้นเรียน

ปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมบนพื้นฐานของการดูแลอย่างเอื้ออาทรกับผู้ใช้บริการวัยผู้ใหญ่และ ผู้สูงอายุที่มีภาวะวิกฤต ฉุกเฉิน และผู้ใช้บริการในระยะสุดท้ายและภาวะใกล้ตาย โดยใช้กระบวนการพยาบาลที่ผสมผสานภูมิปัญญาตะวันออก การฝึกทักษะการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ในการช่วยเหลือ ผู้ใช้บริการในภาวะเร่งด่วน การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์อย่างเหมาะสม คำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล สิทธิมนุษยชน วิถีการดาเนินชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น การมีส่วนร่วมของผู้ดูแล ครอบครัว และชุมชน ตามมาตรฐานวิชาชีพ ภายใต้กฎหมายและจรรยาวิชาชีพ