Research Methodology in Business 2016

ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

การดำเนินการวิจัยทางธุรกิจ เน้นความสำคัญในหลักการ และวิธีการออกแบบการวิจัย การกำหนดโครงร่างการวิจัย การกำหนดปัญหา และนิยามปัญหา การสร้างสมมติฐาน และกรอบแนวคิดการวิจัย การดำเนินการวิจัยในการกำหนดประชากรและใช้กลุ่มตัวอย่าง การใช้เครื่องมือและตรวจคุณภาพเครื่องมือ วิธีการรวบรวมข้อมูล แผนการวิเคราะห์ข้อมูล การเลือกใช้ข้อมูล และวิธีการทางสถิติพื้นฐาน สถิติทดสอบสมมติฐาน สถิติความสัมพันธ์และการพยากรณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งสามารถมาประยุกต์ใช้ในเชิงธุรกิจ การสรุปผลและรายงานผล ตลอดจนการเขียนรายงานวิจัย และนำเสนอผลวิจัย