คณิตศาสตร์ ป.5 (คุณครูกาญจนา สีดารักษ์)

กาญจนา สีดารักษ์

โรงเรียนบ้านวังเลาโสมสวรรค์

คำอธิบายชั้นเรียน

สร้างเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559