ห้องภาษาไทย (คุณครูรัตนาวลี ถียัง)

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาภาษาไทยระดับประถมศึกษา ( ป.1-6) โรงเรียนบ้านดงบังมวลชนรังสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2559