5513204 หลักการออกแบบและเขียนแบบวิศวกรรม sec2

คำอธิบายชั้นเรียน

การใช้อุปกรณ์เขียนแบบ การเขียนรูปทรงเลขาคณิต ตัวอักษรและตัวเลข การเขียนแบบภาพออร์โธกราฟฟิก การกำหนดขนาดการเขียนภาพตัด การเขียนภาพ 3 มิติ ภาพไอโซเมตริกและภาพออบลิค การเขียนภาพสเก็ตซ์ การกำหนดความหยาบของผิวชิ้นงาน ระบบงานสวมและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนการเขียนแบบสั่งงาน และการใช้โปรแกรมเขียนแบบเบื้องต้น