5681209 ปฏิบัติการพื้นฐานทางวิศวกรรม 1

คำอธิบายชั้นเรียน

ปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางวิศวกรรม งานตะไบปรับผิว งานกลึง งานไส งานเชื่อมโลหะ และงานขึ้นรูปโลหะแผ่น