ผู้สอน
อำนาจ มณีดุลย์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

program on web with php


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
20651

สถานศึกษา

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย


คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา :-

ศึกษาภาษาเฮททีเอ็มแอล โครงสร้างภาษาเฮททีเอ็มแอล การจัดข้อความ ย่อหน้า การขึ้นบันทัดใหม่ การเชื่อมโยงแฟ้มข้อมูล ภาพ การจัดทำตาราง การจัดทำฟอร์ม ศึกษาโครงสร้างภาษาพีแฮทพี ร่วมกับภาษาเฮททีเอ็มแอล ติดตั้งโปรแกรมจัดการภาษาพีเฮทพี การแสดงผลของภาษาพีเฮทพี การประกาศตัวแปร ตัวดำเนินการชนิดต่าง ๆ การประมวลผล การจัดกระทำทางคณิตศาสตร์ ฟังก์ชั่นต่าง ๆ ของภาษาพีเฮทพี การรับข้อมูลร่วมกับฟอร์มของภาษาเฮททีเอ็มแอล เงื่อนไขและการทำซ้ำ ฟังก์ชั่น


สามารถสร้างสารสนเทศบนระบบอินเตอร์เน็ตที่มีองค์ประกอบของภาษาเฮททีเอ็มแอลและภาษาพีเฮทพี


นำเสนอข้อมูลสารสนเทศบนระบบอินเตอร์อย่างมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้งแปดประการ