การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักศึกษา