เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ไวยากรณ์ภาษาจีน

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คะแนน 100 แนน

จิตพิสัย 10 คะแนน

สอบย่อย 10 คะแนน

คะแนนงาน 20 คะแนน

สอบกลางภาค 30 คะแนน

สอบปลายภาค 30 คะแนน