ไวยากรณ์ภาษาจีน

คำอธิบายชั้นเรียน

คะแนน 100 แนน

จิตพิสัย 10 คะแนน

สอบย่อย 10 คะแนน

คะแนนงาน 20 คะแนน

สอบกลางภาค 30 คะแนน

สอบปลายภาค 30 คะแนน