เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ภาษาจีนระดับต้น 1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อารีรัตน์ ศรัทธานนท์

มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร

คะแนนทั้งหมด 100

จิตพิสัย 10 คะแนน

งาน 20 คะแนน

สอบคำศัพท์ 10 คะแนน

สอบกลางภาค 30 คะแนน

สอบปลายภาค 30 คพแนน