การเมืองกับการปกครองของไทย ๑/๒๕๕๙ (พุทธศาสตร์, รัฐศาสตร์)

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้เป็นช่องทางเสริมสำหรับนิสิต มจร. วส. บร. ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการเมืองกับการปกครองของไทย อาจารย์ทัศนะ คล่องวิจักษณ์