การเมืองกับการปกครองของไทย ๑/๒๕๕๙ (พุทธศาสตร์, รัฐศาสตร์)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อาจารย์ทัศนะ คล่องวิจักษณ์

วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ใช้เป็นช่องทางเสริมสำหรับนิสิต มจร. วส. บร. ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการเมืองกับการปกครองของไทย อาจารย์ทัศนะ คล่องวิจักษณ์