เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การเมืองกับการปกครองของไทย ๑/๒๕๕๙ (พุทธศาสตร์, รัฐศาสตร์)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อาจารย์ อาจารย์ทัศนะ คล่องวิจักษณ์

วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ใช้เป็นช่องทางเสริมสำหรับนิสิต มจร. วส. บร. ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการเมืองกับการปกครองของไทย อาจารย์ทัศนะ คล่องวิจักษณ์