ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ ๑/๒๕๕๙

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้เพื่อเป็นสื่อทางเลือกในการเรียนการสอนรายวิชาความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ มจร. วส.บร.