ผู้สอน
อาจารย์ อาจารย์ทัศนะ คล่องวิจักษณ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เมื่อวาน

ชื่อชั้นเรียน

ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ ๑/๒๕๕๙


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
20744

สถานศึกษา

วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้เพื่อเป็นสื่อทางเลือกในการเรียนการสอนรายวิชาความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ มจร. วส.บร.