เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ ๑/๒๕๕๙

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อาจารย์ อาจารย์ทัศนะ คล่องวิจักษณ์

วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ใช้เพื่อเป็นสื่อทางเลือกในการเรียนการสอนรายวิชาความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ มจร. วส.บร.