การโปรแกรมและขั้นตอนวิธี รุ่น 59

เกี่ยวกับชั้นเรียน

องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ภาษาคอมพิวเตอร์ พื้นฐานขั้นตอนวิธีกับการแก้ปัญหา ขั้นตอนวิธีสำหรับคอมพิวเตอร์ ขั้นตอนวิธีแบบลำดับ ขั้นตอนวิธีแบบตัดสินใจ ขั้นตอนวิธีแบบวนซ้ำ ขั้นตอนวิธีแบบมอดุลาร์ ขั้นตอนวิธีแบบเรียกซ้ำ การนำโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ในการแก้ปัญหาตามขั้นตอนวิธี