การจัดการฟาร์มสัตว์น้ำ 2/1-2555

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาการจัดการฟาร์มสัตว์น้ำ ระดับ ปวส.2 สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ