การบัญชีต้นทุน2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ระบบต้นทุนกระบวนการ ต้นทุนมาตรฐาน การนำต้นทุนมาใช้ในการวางแผนและตัดสินใจ