การบัญชีต้นทุน2

คำอธิบายชั้นเรียน

ระบบต้นทุนกระบวนการ ต้นทุนมาตรฐาน การนำต้นทุนมาใช้ในการวางแผนและตัดสินใจ