เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

หลักการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา (Course description)

รหัสวิชา 20404107 ชื่อวิชาหลักการออกแบบและพัฒนาโปแกรม

ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.สมทบ) หมวดวิชาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้

1.มีความเข้าใจบทบาทและความสำคัญคอมพิวเตอร์

2.รู้หลักการ ของการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม

3.มีทักษะการออกแบบโปรแกรม

4.จิตพิสัยและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์

มาตรฐานรายวิชา

อธิบายความหมายและความสำคัญของการการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมอธิบาย หน้าที่ และหลักการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ใช้โปรแกรมต่างๆ ได้ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์แก้ไขปัญหาการทำงาน การวิเคราะห์ปัญหาการกำหนดขั้นตอนการทำงาน (Algorithm) การเขียนผังงาน การสร้างเซตกับผังงาน การเขียนรหัสเทียม (Pseudo Code) หลักการออกแบบโปรแกรม และการพัฒนาโปรแกรม