ผู้สอน
ทิวาพร ศิริสวัสดิ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

หลักการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
20802

สถานศึกษา

-


คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา (Course description)

รหัสวิชา 20404107 ชื่อวิชาหลักการออกแบบและพัฒนาโปแกรม

ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.สมทบ) หมวดวิชาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้

1.มีความเข้าใจบทบาทและความสำคัญคอมพิวเตอร์

2.รู้หลักการ ของการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม

3.มีทักษะการออกแบบโปรแกรม

4.จิตพิสัยและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์

มาตรฐานรายวิชา

อธิบายความหมายและความสำคัญของการการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมอธิบาย หน้าที่ และหลักการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ใช้โปรแกรมต่างๆ ได้ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์แก้ไขปัญหาการทำงาน การวิเคราะห์ปัญหาการกำหนดขั้นตอนการทำงาน (Algorithm) การเขียนผังงาน การสร้างเซตกับผังงาน การเขียนรหัสเทียม (Pseudo Code) หลักการออกแบบโปรแกรม และการพัฒนาโปรแกรม