ปวช2

พัชราพร โทกุล

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกปัญญา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ รหัสวิชา 2204 – 2001