ปวช2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

พัชราพร โทกุล

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกปัญญา

วิชา คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ รหัสวิชา 2204 – 2001