การวิจัยทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น 2/2558
ผู้สอน

กันทนา ใจสุวรรณ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
การวิจัยทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น 2/2558

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
20809

สถานศึกษา
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

คำอธิบายชั้นเรียน

9 กรกฎาคม 2559

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

นักศึกษากลุ่ม จิราลักษณ์, อนัญญาฯลฯ (5 คน) ได้ดำเนินการทำโครงการวิจัยและปรึกษาอาจารย์กนกลักษณ์ แปงมูล ซึ่งนักศึกษาได้ขอความอนุเคราะห์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในการทำงานวิจัย (สารนิพนธ์) นักศึกษาสะท้อนว่าได้เรียนรู้เพิ่มขึ้นจากอาจารย์ โดยเฉพาะการตั้งชื่อเรื่อง อาจารย์ปรับปรุงและเสนอแนะให้แก้ไขเป็น "การศึกษารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศบ้านพะมอลอ"

ส่วนนักศึกษากลุ่มอื่นๆ นักศึกษากำลังดำเนินการจัดทำโครงการวิจัย (Research proposal) สารนิพนธ์

** ในการเรียนรู้รายวิชาการวิจัยทางสังคมศาสตร์นั้น ต้องมีการทำควบคู่ไปกับการเรียนการสอนในรายวิชาเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ **


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.