การโปรแกรมชั้นสูง รุ่น 58

คำอธิบายชั้นเรียน

แนวคิดในการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมขั้นสูง องค์ประกอบและไวยากรณ์ภาษาคอมพิวเตอร์ขั้นสูง โดยเน้นฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมขั้นสูงและการประยุกต์การนาใช้งานโดยการพัฒนาระบบงานในองค์กรต่าง ๆ