เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

437-223 Aesthetics (1/2560)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ห้องเรียนเสมือน รายวิชา 437-223 สุนทรียศาสตร์ (Aesthetics) จัดทำขึ้นโดย อ.ดร.อันธิฌา แสงชัย เพื่อใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพ ช่วยอำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร การส่งงาน การทำแบบฝึกหัดก่อนและหลังการเรียนการสอนในแต่ละบท ห้องเรียนเสมือนนี้มีการปรับปรุงพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง มีการเพิ่มเติมเนื้อหาที่ทันสมัยและครอบคลุมมากขึ้นในทุกภาคการศึกษา