ทรัพยากรน้ำและการจัดการ

คำอธิบายชั้นเรียน

ชนิดและการกระจายของแหล่งน้ำธรรมชาติ แหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้น ประโยชน์และสภาพปัญหาที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ การสำรวจและวางแผนพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อจุดมุ่งหมายต่างๆ การจัดการแหล่งน้ำแบบมีส่วนร่วมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง