เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ทรัพยากรน้ำและการจัดการ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ชนิดและการกระจายของแหล่งน้ำธรรมชาติ แหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้น ประโยชน์และสภาพปัญหาที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ การสำรวจและวางแผนพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อจุดมุ่งหมายต่างๆ การจัดการแหล่งน้ำแบบมีส่วนร่วมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง