993-324 Adult Nursing II

เกี่ยวกับชั้นเรียน

มโนทัศน์และหลักการพยาบาลแบบองค์รวมภายใต้ความต่างทางวัฒนธรรม ในผู้ใช้บริการวัยผู้ใหญ่ที่มีภาวะวิกฤต ฉุกเฉิน ระยะสุดท้าย และใกล้ตาย การใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์และการรักษาเฉพาะโดยเน้นการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน รวมถึงประเด็นกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง