วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.2 ภาคเรียนที่ 1 /2559

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 สอนโดย อ.ภาสธร ยาวโนภาส