เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเกษตร 1/2559

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

แนวคิด หลักการทฤษฎีความหมายและความสำคัญของระบบสารสนเทศทางการเกษตรประเภทและแหล่งของสารสนเทศการประมวลและการจัดการระบบสารสนเทศทางการเกษตรอาทิการจัดเก็บและระบบสืบค้นสารสนเทศที่ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเกษตรการวิเคราะห์สถานการณ์ของระบบสารสนเทศทางการเกษตรผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อแนวทางการพัฒนาการเกษตรและจริยธรรมในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

Idea, principles, theory, meaning and significance of agricultural information technology system, types andsources of information, agricultural information system processing and management, i.e. information filingand, information retrieving system applicable for agricultural development, situation analysis of agriculturalinformation system, effects of information technology on agricultural development and ethics in informationtechnology application.