homeมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
person
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

ผู้สอน
รัตน์ดา เลิศวิชัย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
2090

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

 

วิชามนุษย์กับสิ่งแวดล้อม  100103    3  หน่วยกิต (3-0-6)

 

 

1.         คำอธิบายรายวิชา

            ศึกษาถึงสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต    ระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้ทรัพยากรแบบยั่งยืน การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีกับสิ่งแวดล้อม ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากพฤติกรรมของมนุษย์ แนวทางแก้ไขและป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม การปลูกจิตสำนึก การสร้างความตระหนัก ในการรักษาสิ่งแวดล้อม  

 

 

2. จุดมุ่งหมายของรายวิชา

2.1 เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจความสำคัญของสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  และนำไปเป็นความรู้

       พื้นฐานในการศึกษา  และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

2.2 เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์  อันเนื่องมาจากการพัฒนาทางด้าน

       เทคโนโลยี ซึ่งมีผลต่อการปรับตัวและดัดแปลงสภาพแวดล้อม

เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจสาเหตุ  ผลกระทบ แนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในประเทศ

 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)