homeมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
personperson_add
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

ผู้สอน
รัตน์ดา เลิศวิชัย
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2090

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

 

วิชามนุษย์กับสิ่งแวดล้อม  100103    3  หน่วยกิต (3-0-6)

 

 

1.         คำอธิบายรายวิชา

            ศึกษาถึงสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต    ระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้ทรัพยากรแบบยั่งยืน การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีกับสิ่งแวดล้อม ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากพฤติกรรมของมนุษย์ แนวทางแก้ไขและป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม การปลูกจิตสำนึก การสร้างความตระหนัก ในการรักษาสิ่งแวดล้อม  

 

 

2. จุดมุ่งหมายของรายวิชา

2.1 เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจความสำคัญของสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  และนำไปเป็นความรู้

       พื้นฐานในการศึกษา  และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

2.2 เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์  อันเนื่องมาจากการพัฒนาทางด้าน

       เทคโนโลยี ซึ่งมีผลต่อการปรับตัวและดัดแปลงสภาพแวดล้อม

เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจสาเหตุ  ผลกระทบ แนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในประเทศ

 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)