เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ECN-333 Creative Economy

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นิยามและขอบเขตเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ความสำคัญและบทบาทของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในระบบเศรษฐกิจ แก่นของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สถานการณ์ปัจจุบันและอนาคตของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในภาคการผลิตและบริการ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน บริบทโลกที่ส่งผลต่อการปรับโครงสร้างการผลิตและบริการ ตลอดจนการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์


The definition and scope of the creative economy; the importance and role of the creative economy in the economy; the core of the creative economy; the current situation and future of the creative economy in the real and services sectors; the competitiveness creation; the impact of global context on structural changes of real and services sectors; the driving of the creative economy development.