ฺBCOM4603 สัมมนาทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1-59 Section 01

คำอธิบายชั้นเรียน

ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ