ปวส.1 คธ.วิชาระบบจัดการฐานข้อมูล

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารกับผู้เรียน รายวิชาระบบจัดการฐานข้อมูล ระดับชั้น ปวส.1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ