ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนพิเศษผู้มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนตะพานหิน ปีการศึกษา 2555