เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

3150102 Business Law/G04/Tue/1_59

เกี่ยวกับชั้นเรียน

หลักทั่วไปของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยเฉพาะเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยบุคคล นิติกรรม หนี้ สัญญา และละเมิดทรัพย์ กฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งห้างหุ้นส่วน บริษัท กฎหมายว่าด้วยเอกเทศสัญญาที่สำคัญ เช่น ซื้อขาย แลกเปลี่ยน เช่าซื้อ ค่ำประกัน จำนอง จำนำ และตั๋วเงิน เป็นต้น