เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

บธ 0114 ระบบฐานข้อมูล

เกี่ยวกับชั้นเรียน

แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการฐานข้อมูล ความสำคัญของระบบฐานข้อมูล องค์ประกอบของฐานข้อมูล ประเภทของแบบจำลองฐานข้อมูล โครงสร้างของฐานข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูล การนอร์มัลไลซ์ข้อมูล ภาษาจัดการฐานข้อมูล โปรแกรมสำเร็จรูปในการจัดการฐานข้อมูล ระบบป้องกันความมั่นคงของข้อมูล และการประยุกต์ใช้ระบบการจัดการฐานข้อมูล