บธ 0114 ระบบฐานข้อมูล

คำอธิบายชั้นเรียน

แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการฐานข้อมูล ความสำคัญของระบบฐานข้อมูล องค์ประกอบของฐานข้อมูล ประเภทของแบบจำลองฐานข้อมูล โครงสร้างของฐานข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูล การนอร์มัลไลซ์ข้อมูล ภาษาจัดการฐานข้อมูล โปรแกรมสำเร็จรูปในการจัดการฐานข้อมูล ระบบป้องกันความมั่นคงของข้อมูล และการประยุกต์ใช้ระบบการจัดการฐานข้อมูล