หัองเรียนออนไลน์

ลัดดาวัลย์ เขื่อนคำ

โรงเรียนหนองหล่มวิทยาคาร

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนห้องเรียนออนไลน์ของโรงเรียนหนองหล่มวิทยาคาร