หัองเรียนออนไลน์

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนห้องเรียนออนไลน์ของโรงเรียนหนองหล่มวิทยาคาร