เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

936-378 Business Translation

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การแปลเอกสารธุรกิจ ได้แก่ จดหมายธุรกิจ เอกสารด้านการตลาด สัญญาทางกฎหมายและคู่มือเป็นต้น ทั้งจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ