936-378 Business Translation

คำอธิบายชั้นเรียน

การแปลเอกสารธุรกิจ ได้แก่ จดหมายธุรกิจ เอกสารด้านการตลาด สัญญาทางกฎหมายและคู่มือเป็นต้น ทั้งจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ