homeComputer Assissted in English Language Teaching
person
Computer Assissted in English Language Teaching

ผู้สอน
นาย สมพร จินากูล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
Computer Assissted in English Language Teaching

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
2101

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการสอนภาษาอังกฤษ  โปรแกรมสำเร็จรูปแบบต่าง ๆ ที่สามารถนำมาใช้ในการสอนภาษาอังกฤษ  ออกแบบและสร้างบทเรียนเพื่อฝึกทักษะทางภาษาโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป

กำหนดการสอน

สัปดาห์ที่                        เรื่อง                                           กิจกรรมการเรียนการสอน                                         การวัดและประเมินผล

      1            Course Description and Pretest     คำอธิบายรายวิชาและทดสอบก่อนเรียน                          ชี้แจง  อภิปราย  ซักถาม

      2            เอกสารประกอบการเรียน                        วิธีการ download เอกสารประกอบการเรียน                   ปฏิบัติ อภิปราย ซักถาม

      3            การเรียนผ่านเครือข่าย                             อธิบาย Website รายวิชาและวิธีการเรียนในรายวิชา      ทดลองปฏิบัติ  อภิปราย ซักถาม

                                                                                    โครงการจัดทำบทเรียน                                                   มอบหมายงานตามที่กำหนด

      4            โปรแกรมสำเร็จรูป Adobe Captivate    ชมวีดิทัศน์สาธิตคุณสมบัติโปรแกรมสำเร็จรูป                  ปฏิบัติ  อภิปราย  ซักถาม

      5            Adobe Captivate 4                               ชมวีดิทัศน์สาธิตการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป                       ปฏิบัติ  อภิปราย  ซักถาม

      6            Adobe Captivate 4                               ชมวีดิทัศน์สาธิตการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป                       ปฏิบัติ  อภิปราย  ซักถาม

      7            Adobe Captivate 4                               ชมวีดิทัศน์สาธิตการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป                       ปฏิบัติ  อภิปราย  ซักถาม

      8            สอบกลางภาค                                         ทำแบบทดสอบ                                                               ทดสอบ

      9            Adobe Captivate 4                               ชมวีดิทัศน์สาธิตการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป                       ปฏิบัติ  อภิปราย  ซักถาม

     10           Adobe Captivate 4                               ชมวีดิทัศน์สาธิตการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป                       ปฏิบัติ  อภิปราย  ซักถาม

     11           ทบทวนโครงการ                                     นำเสนอโครงการ                                                             ตรวจสอบโครงการ

     12          การดำเนินงานตามโครงการ                     ดำเนินงานตามโครงการ                                                   ตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงการ

     13          การดำเนินงานตามโครงการ                     ดำเนินงานตามโครงการ                                                   ตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงการ

     14          การดำเนินงานตามโครงการ                     ดำเนินงานตามโครงการ                                                   ตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงการ

     15          การดำเนินงานตามโครงการ                     ดำเนินงานตามโครงการ                                                   ตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงการ

     16          สอบปลายภาค                                         นำเสนอโครงการ                                                             ตรวจสอบความสำเร็จของโครงการ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)