homeComputer Assissted in English Language Teaching
personperson_add
Computer Assissted in English Language Teaching

ผู้สอน
นาย สมพร จินากูล
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
Computer Assissted in English Language Teaching

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2101

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการสอนภาษาอังกฤษ  โปรแกรมสำเร็จรูปแบบต่าง ๆ ที่สามารถนำมาใช้ในการสอนภาษาอังกฤษ  ออกแบบและสร้างบทเรียนเพื่อฝึกทักษะทางภาษาโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป

กำหนดการสอน

สัปดาห์ที่                        เรื่อง                                           กิจกรรมการเรียนการสอน                                         การวัดและประเมินผล

      1            Course Description and Pretest     คำอธิบายรายวิชาและทดสอบก่อนเรียน                          ชี้แจง  อภิปราย  ซักถาม

      2            เอกสารประกอบการเรียน                        วิธีการ download เอกสารประกอบการเรียน                   ปฏิบัติ อภิปราย ซักถาม

      3            การเรียนผ่านเครือข่าย                             อธิบาย Website รายวิชาและวิธีการเรียนในรายวิชา      ทดลองปฏิบัติ  อภิปราย ซักถาม

                                                                                    โครงการจัดทำบทเรียน                                                   มอบหมายงานตามที่กำหนด

      4            โปรแกรมสำเร็จรูป Adobe Captivate    ชมวีดิทัศน์สาธิตคุณสมบัติโปรแกรมสำเร็จรูป                  ปฏิบัติ  อภิปราย  ซักถาม

      5            Adobe Captivate 4                               ชมวีดิทัศน์สาธิตการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป                       ปฏิบัติ  อภิปราย  ซักถาม

      6            Adobe Captivate 4                               ชมวีดิทัศน์สาธิตการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป                       ปฏิบัติ  อภิปราย  ซักถาม

      7            Adobe Captivate 4                               ชมวีดิทัศน์สาธิตการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป                       ปฏิบัติ  อภิปราย  ซักถาม

      8            สอบกลางภาค                                         ทำแบบทดสอบ                                                               ทดสอบ

      9            Adobe Captivate 4                               ชมวีดิทัศน์สาธิตการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป                       ปฏิบัติ  อภิปราย  ซักถาม

     10           Adobe Captivate 4                               ชมวีดิทัศน์สาธิตการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป                       ปฏิบัติ  อภิปราย  ซักถาม

     11           ทบทวนโครงการ                                     นำเสนอโครงการ                                                             ตรวจสอบโครงการ

     12          การดำเนินงานตามโครงการ                     ดำเนินงานตามโครงการ                                                   ตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงการ

     13          การดำเนินงานตามโครงการ                     ดำเนินงานตามโครงการ                                                   ตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงการ

     14          การดำเนินงานตามโครงการ                     ดำเนินงานตามโครงการ                                                   ตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงการ

     15          การดำเนินงานตามโครงการ                     ดำเนินงานตามโครงการ                                                   ตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงการ

     16          สอบปลายภาค                                         นำเสนอโครงการ                                                             ตรวจสอบความสำเร็จของโครงการ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)