เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Computer Assissted in English Language Teaching

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการสอนภาษาอังกฤษ  โปรแกรมสำเร็จรูปแบบต่าง ๆ ที่สามารถนำมาใช้ในการสอนภาษาอังกฤษ  ออกแบบและสร้างบทเรียนเพื่อฝึกทักษะทางภาษาโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป

กำหนดการสอน

สัปดาห์ที่                        เรื่อง                                           กิจกรรมการเรียนการสอน                                         การวัดและประเมินผล

      1            Course Description and Pretest     คำอธิบายรายวิชาและทดสอบก่อนเรียน                          ชี้แจง  อภิปราย  ซักถาม

      2            เอกสารประกอบการเรียน                        วิธีการ download เอกสารประกอบการเรียน                   ปฏิบัติ อภิปราย ซักถาม

      3            การเรียนผ่านเครือข่าย                             อธิบาย Website รายวิชาและวิธีการเรียนในรายวิชา      ทดลองปฏิบัติ  อภิปราย ซักถาม

                                                                                    โครงการจัดทำบทเรียน                                                   มอบหมายงานตามที่กำหนด

      4            โปรแกรมสำเร็จรูป Adobe Captivate    ชมวีดิทัศน์สาธิตคุณสมบัติโปรแกรมสำเร็จรูป                  ปฏิบัติ  อภิปราย  ซักถาม

      5            Adobe Captivate 4                               ชมวีดิทัศน์สาธิตการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป                       ปฏิบัติ  อภิปราย  ซักถาม

      6            Adobe Captivate 4                               ชมวีดิทัศน์สาธิตการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป                       ปฏิบัติ  อภิปราย  ซักถาม

      7            Adobe Captivate 4                               ชมวีดิทัศน์สาธิตการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป                       ปฏิบัติ  อภิปราย  ซักถาม

      8            สอบกลางภาค                                         ทำแบบทดสอบ                                                               ทดสอบ

      9            Adobe Captivate 4                               ชมวีดิทัศน์สาธิตการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป                       ปฏิบัติ  อภิปราย  ซักถาม

     10           Adobe Captivate 4                               ชมวีดิทัศน์สาธิตการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป                       ปฏิบัติ  อภิปราย  ซักถาม

     11           ทบทวนโครงการ                                     นำเสนอโครงการ                                                             ตรวจสอบโครงการ

     12          การดำเนินงานตามโครงการ                     ดำเนินงานตามโครงการ                                                   ตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงการ

     13          การดำเนินงานตามโครงการ                     ดำเนินงานตามโครงการ                                                   ตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงการ

     14          การดำเนินงานตามโครงการ                     ดำเนินงานตามโครงการ                                                   ตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงการ

     15          การดำเนินงานตามโครงการ                     ดำเนินงานตามโครงการ                                                   ตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงการ

     16          สอบปลายภาค                                         นำเสนอโครงการ                                                             ตรวจสอบความสำเร็จของโครงการ