เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

431-211 Malay Civilisation (เทอม 1 ปีการศึกษา 2559)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายรายวิชา(ภาษาไทย) ประวัติความเป็นมาของอารยธรรมมลายูในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

และมลายูโพ้นทะเล เน้นภูมิภาคมลายูโดยสังเขป ได้แก่ ภาคใต้ของประเทศไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไนดุสสาลาม สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์ รวมทั้งชาวมลายูโพ้นทะเลในประเทศซาอุดีอาราเบีย ศรีลังกา มาดากัสการ์ สุรีนาม และอัฟริกาใต้

(ภาษาอังกฤษ) History of Malay civilization in Southeast Asia and Malay Diaspora; emphasis on Nusantara such as Southern Thailand, Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapore and The Philippines and Malay Diaspora in Saudi Arabia, Sri Lanka, Madagascar, Suriname and South Africa.