เทคโนโลยีสารสนเทศทางอุตสาหกรรมเกษตร 1/2559


ผู้สอน
สุอารีย์ นครพันธุ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 12 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศทางอุตสาหกรรมเกษตร 1/2559

Class ID
21032

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คำอธิบายวิชา

ระบบสารสนเทศในงานด้านอุตสาหกรรมเกษตร การบริหารทรัพยากรและการส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตร ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ และอุตสาหกรรมเกษตร ปัญหาการส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตร หน่วยงานที่รับผิดชอบ วิธีการและปฏิบัติการส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อนำความรู้และวิธีการปฏิบัติใหม่ๆ ไปสูเกษตรกร การส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศไทยและบางประเทศ การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อดำเนินกิจการและสนับสนุนการตัดสินใจ เพื่อการสื่อสารทั้งในองค์กร นอกองค์กร และระหว่างองค์กรด้วยระบบอินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ต ปฏิบัติการ เกี่ยวกับวิธีการรูปแบบการส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตร

Information system for agro-industry, agriculture resource management and fishery extension, importance of information technology and agro-industry, problems in agro-industry extension, institute involving agro-industry extension, methods for agro-industry extension to farmers and agro-businessman, agro-industry information extension in Thailand and other countries; information system for operation and management, dicision support, internet and intranet for agro-industry extension; practices in information technology for agro-industry.


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)