เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

411-421 อรรถศาสตร์เบื้องต้น

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

รายวิชา 411-421 อรรถศาสตร์เบื้องต้น (Introduction to Semantics)
กลุ่ม 01
ห้องเรียน 19404
เวลาเรียน ศุกร์ (10.00-11.50)