เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

4123404Y ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Sec.01 (1/59)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

4123404Y ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

คำอธิบายรายวิชา

วิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมและโครงสร้างระบบปฏิบัติการ การจัดการและการกำหนดลำดับกระบวนการ การติดต่อสื่อสารด้วยกระบวนการขัดจังหวะ การจัดการหน่วยความจำหลัก และหน่วยความจำรอง การจัดการความปลอดภัย การจัดการอินพุตเอาต์พุต การจัดสรรทรัพยากรภายในระบบคอมพิวเตอร์ การติดตาย ระบบแฟ้มข้อมูล ความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์