4123404Y ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Sec.01 (1/59)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

4123404Y ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

คำอธิบายรายวิชา

วิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมและโครงสร้างระบบปฏิบัติการ การจัดการและการกำหนดลำดับกระบวนการ การติดต่อสื่อสารด้วยกระบวนการขัดจังหวะ การจัดการหน่วยความจำหลัก และหน่วยความจำรอง การจัดการความปลอดภัย การจัดการอินพุตเอาต์พุต การจัดสรรทรัพยากรภายในระบบคอมพิวเตอร์ การติดตาย ระบบแฟ้มข้อมูล ความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์