พล441-ระเบียบวิธีวิจัยและสารสนเทศทางการประมง59-1

คำอธิบายชั้นเรียน

ความสำคัญของกระบวนการวิจัยทางการประมง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล และการนำเสนอผลการวิจัย ให้นักศึกษานำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการทำปัญหาพิเศษและการประกอบอาชีพอนาคต