ผู้สอน
ดวงพร อมรเลิศพิศาล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

พล441-ระเบียบวิธีวิจัยและสารสนเทศทางการประมง 59-1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21134

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยแม่โจ้


คำอธิบายชั้นเรียน

ความสำคัญของกระบวนการวิจัยทางการประมง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล และการนำเสนอผลการวิจัย ให้นักศึกษานำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการทำปัญหาพิเศษและการประกอบอาชีพอนาคต