MK1101 Principle of Marketing 1.59

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักศึกษา วิชาหลักการตลาด (Principle of Marketing)

รหัสวิชา MK1101 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559

อาจารย์สุรพงษ์ วงษ์ปาน