ปัญญาประดิษฐ์ PKRU #561

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนสำหรับ pkru