การจำแนกสิ่งมีชีวิต

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้ จัดทำขึ้นเพื่อนกระจายสื่อการเรียนรู้ให้กับบุคคลที่สนใจเรื่องการจำแนกเซลล์