มัธยมศึกษาปีที่ 2

สมชาย ดวงเนตร

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนที่เรียนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม