มัธยมศึกษาปีที่ 2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สมชาย ดวงเนตร

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม

นักเรียนที่เรียนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม