การตลาดโรงแรมและการขาย Hotel Marketing and Sales

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของการตลาดในธุรกิจโรงแรม

ส่วนประกอบของการตลาดโรงแรม

การจัดองค์การการตลาดในธุรกิจโรงแรม

การวิเคราะห์โอกาสของตลาด

โครงสร้างตลาด

การแบ่งส่วนตลาด

และพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค

การวัดและการพยากรณ์ตลาด การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์ ราคาและการจัดจำหน่าย

และการส่งเสริมการขายในธุรกิจโรงแรม