เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การตลาดโรงแรมและการขาย Hotel Marketing and Sales

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาย ดิลก ประสานวรกิจกุล

มทร.ล้านนา เชียงใหม่

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของการตลาดในธุรกิจโรงแรม

ส่วนประกอบของการตลาดโรงแรม

การจัดองค์การการตลาดในธุรกิจโรงแรม

การวิเคราะห์โอกาสของตลาด

โครงสร้างตลาด

การแบ่งส่วนตลาด

และพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค

การวัดและการพยากรณ์ตลาด การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์ ราคาและการจัดจำหน่าย

และการส่งเสริมการขายในธุรกิจโรงแรม